K.V.K.K. metni

K.V.K.K. metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

SGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi (SGA) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: (SGA bu aydınlatma metninde, kanun çerçevesinde gerekli güncellemeleri yapma hakkını her zaman saklı tutar.)

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

SGA, kamu ya da özel tüzel kişilikleri ile gerçek kişilere sunmuş ya da bu kişilerden almış olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün ve hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, verimliliğin, koordinasyonun ve memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, mali ve hukuksal süreçlerin gerçekleştirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin ve/veya farklı hizmetlerin tanıtım vb. faaliyetlerinin yapılması, tarafınızın sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik/unvan bilgileri, vergisel/ mali/ ticari ya da hukuksal bilgileri, SGK bilgileri, ticaret sicil bilgileri, kurum/kuruluş bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller. Kişisel verileriniz, SGA tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber SGA tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu bilgilendirmeyi, tüm müşterilerimize, şirket çalışanlarımıza, iş akdi sonlanmış geçmiş dönem çalışanlarımıza, işyerimizi ziyarete gelen misafirlerimize, tedarikçilerimize, internet sitemizi ziyaret eden kişilere, şirketimizdeki misafir ağına bağlanan kullanıcılara, şirket veri tabanında yer alan müşterilerimize, her türlü pazarlama alanlarında bulunan 3. kişilere, internet sitemiz üzerinden müşteri formu dolduran kişilere, şirketimiz sabit telefon numaralarını arayanlara, iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, referans olarak gönderilen ya da fiziken başvuru formu dolduran çalışan adaylarına, ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanlarına ve tüm bu sayılanlara sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini bizimle paylaşmış ya da paylaşacak gerçek kişilere hitaben bu metni yayınlamaktayız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, tarafınızdan alınan açık rızalar doğrultusunda SGA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bu kapsamda;

SGA’nın mevcut veya potansiyel tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri çalışanı/yetkilisi olmanız halinde;

Kimlik, iletişim, finans (VKN, banka hesap bilgisi/IBAN), pazarlama verileriniz ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, konaklama ve seyahat organizasyonları dahil işlemlerin gerçekleştirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iç denetim/soruşturma süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerimizin/hizmetlerinden faydalandığımız kişilerin ortağı/yetkilisi/çalışanı olmanız halinde;

Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim verileriniz, ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, konaklama ve seyahat organizasyonları dahil vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Ek olarak;

SGA’yı ziyaret etmeniz halinde kamera/ses kaydı verileriniz fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizdeki kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi vb.

SGA’nın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

SGA, kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, işyeri hekimine, hukuksal ve mali danışmanlarına, SGA’nın iştiraklerine ve grup şirketlerine, hissedarlarına, talep etmeniz ya da gerekli olması halinde banka, kredi kuruluşları, sigorta şirketleri vd. kişi ve kuruluşlara, tarafınıza verilecek olan ya da tarafınızdan alınacak olan ürün, hizmet veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan ve/veya hizmet sunulan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına/ hizmet alanlara, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına; SGA’nın bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün ve hizmetlerin verilmesi, ürün ve hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, verimliliğin, koordinasyonun ve memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım vb. faaliyetlerinin yapılması, tarafınızın sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca SGA, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, SGA’nın bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlarla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Ticaret Kanunu, Çeşitli Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 5188 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6331 Sayılı Kanun ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler ve tebliğlere istinaden ve diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Kişisel verileriniz SGA’ya ait idari, mali, hukuksal, operasyonel vd. her türlü birim, çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen/ alınan noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar, SGA tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme veya ifası, ibraz edilen her türlü bilgi, belge kayıtlar uyarınca toplanabilir.

5. KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan SGA’ya başvurarak kullanabilirsiniz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını     

    öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

    bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

    kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın

    giderilmesini talep etme.

Ayrıca, SGA’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

www.sgaguvenlik.com linkindeki form ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Örnekköy Mahallesi, 1847/6 Sokak No:514/4 Karşıyaka İZMİR” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,

Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:
Şirket: SGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis No:

Adres:
Mail : kvkk@sgaguvenlik.com
(bu e-mail adresi alınmalı)

Fax:
Kep Adresi:

KVKK Başvuru formu hazırlanarak internet sitesine eklenmeli;

KVKK Başvuru formu

[contact-form-7 id=”713″ title=”kvkk”]