Müze Güvenliği

Müze Güvenliği


Müze güvenliği ; Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi açısından son derece önemli bir konu olup, müzelerin güvenliği ve korunması profesyonel bir konudur.

Örenyeri ve Müze güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan SGA Özel Güvenlik AŞ. ; Türkiye’nin Tarihi, sanatsal, kültürel ve doğal zenginliklerini oluşturan eserlerin her türlü tehlikeye karşı korunması ve yitirilmesi halinde telafisi olmayan bu değerler için tüm yasal ve fiziksel olanakları kullanarak gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır.

Gerek açıkhava müzeleri olsun ve gerekse belirli kapalı bir alan içinde oluşturulan müzeler, saraylar, kaleler, camiler, kiliseler, kabirler, kasırlar, konaklar, yalılar, köşkler ve sair tarihi eser olsun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının güvenliği konusundaki usul ve esaslar ile müze ve ören yerlerindeki güvenlik uygulamalarının nasıl ve ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğine dair, nöbet sistemi, müze giriş-çıkış kontrolleri, iç ve dış güvenlik önlemleri konularındaki özel güvenlik prensiplerimiz ve standartlarımız aşağıdadır ;

SGA Özel Güvenlik AŞ. Örenyerleri ve Müze Güvenlik Hizmetleri Genel Standartları:

Müze yönetimi ve SGA özel güvenlik şirketi yetkilileri tarafından her ayın sonunda bir sonraki ayın özel güvenlik görevlisi nöbet çizelgesi hazırlanmalıdır.
Nöbet çizelgesi, listede adı geçen personele tebliğ edilip, müze yönetimi tarafından onaylanarak sadece güvenlik şirketi, güvenlik elemanları ve müze yöneticilerinin görebileceği bir panoya asılmalıdır.
Özel Güvenlik görevlisinin nöbet tarihinde izinli, raporlu veya mazeretli olması halinde önceden belirlenmiş yedek güvenlik görevlisinin vardiyaya girmesi sağlanmalıdır. Özel güvenlik sözleşmesinde yedek güvenlik elemanı konusunda anlaşma yoksa SGA özel güvenlik firması tarafıdan bir güvenlik elemanı tahsis edilmelidir.
Vardiya devir teslimi işlemleri, müze yönetimi tarafından tasdik edilmiş ciltli güvenlik nöbet devir teslim defterine kaydedilmelidir.
Güvenlik nöbet devir teslim defteri güvenlik amirleri, güvenlik şirketi yetkilileri ve müze idaresince sürekli kontrol edilmelidir.
Mesai saatleri dışında müzenin görevli özel güvenlik elemanı ve müze müdürünün görev verdiği yetkili personel hariç müze ve örenyerlerine hiç kimsenin keyfi girişine izin verilmelidir.
Mesai başlangıcında ve mesai bitiminde; Müze, gece ve gündüz özel güvenlik görevlileri, nöbetçi memur, ihtisas elemanı ve iç hizmetler şefi olarak görevli personel nezaretinde, gerekli fiziki kontroller yapılıp, vukuat durumu müze yönetimi tarafından onaylanmış nöbet defterine işlenerek imza edilmelidir. Geceleri iki vardiya halinde görev yapılıyorsa, özel güvenlik görevlileri arasında da görev devir teslimi aynı deftere işlenerek imzalanmalıdır.
Müze Teşhir Salonu, galeriler, depolar ve vitrinlerin anahtarı Müze müdürünün, yardımcısının veya yoksa müze yönetiminin belirleyeceği bir ihtisas elemanının sorumluluk ve muhafazası altında mühürlü bir dolapta veya kasada bulundurulmalıdır. Anahtar aynı gün mesai bitiminde anahtar teslim defterine kaydedilerek zimmetlisine teslim edilmelidir. Mesai saatleri dışında müzeye ait anahtarların personelin üzerinde bulundurulması yasaktır.
Müze sergi salonlarının giriş kapıları mesai bitiminde mutlaka kilitlenip, mühürlenir. Mühür, her mesai başlangıcında kontrol edildikten sonra salon ziyarete açılır.
Tüm vitrinler, eser depolarının kapısı ve eserlerin saklandığı dolap ve benzeri yerler de kilitli ve mühürlü tutulmalı, yetkililer tarafından kontrol edilmeden mühürler açılmamalı, tutanak ile açılıp kapatılması sağlanmalıdır.
Paket ve çanta vs. eşya kontrolüne müze özel güvenlik görevlisi ve nöbetçi memur yetkili olup, ziyaretçiler paket ve çanta ile teşhir salonuna alınmamalıdır. Çanta ve paketlerin girişte sahibinin gözetiminde kontrolü yapıldıktan sonra ziyaret bitimine kadar uygun bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalı, bunun için gerekli emanet dolapları temin edilmelidir.
Fotoğraf ve kamera çekiminin müze yönetimi tarafından yasaklanmış olması hallerinde, bu kurala uymayan ziyaretçiler nazik bir şekilde uyarılmalı, uyarıyı dikkate almayan ve çekim yaptığı cihazı emanete bırakmak istemediğini belirten ziyaretçiler kibarca müze alanı dışına çıkarılmalıdır.
Müzeyi ziyarete gelen konuklar gişeden itibaren özel güvenlik görevlileri tarafından rahatsız edilmeden izlenmeli, şüpheli görülenler derhal amirlere bildirilmeli, acil durumlarda önleyici ilk müdahale yapılmalıdır.
CCTV (Kapalı devre TV), alarm cihazları ve müzenin korunmasına yönelik tüm güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, müze özel güvenlik elemanlarının görevlerini layıkıyla yapıp yapmadığı müze yönetimi ve özel güvenlik şirketi yetkileleri tarafından tarafından sürekli kontrol edilmelidir.
Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube müdürlüğü ve Jandarma ile koordineli çalışılarak; Müze ve Örenyerlerinin güvenliği sağlanarak, tarihi eski eser kaçakçılığı ve gizli define arayıcılığı gibi istihbarat konularında dikkatli olunmalı, şüpheli durumlarda ilgili makamlara bilgi verilmeli, gerektiği takdirde 5188 sayılı kanunun 7.ci maddesinde verilen yetkiler gecikmeye mahal bırakılmaksızın uygulanmalıdır.
Müzede inşaat, onarım, restorasyon çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri artırılarak sıkı denetimler yapılmalı, çalışmayı üslenen müteahhit firma ve çalışan işçilerin fotoğraflı kimlik bilgilerinin bulunduğu personel dosyası, işin başlama ve bitim tarihi gibi bilgiler müze yönetimince kontrol edilmelidir. Mesai saatleri dışında zorunlu çalışma sözkonusu ise müze yönetimi tüm güvenlik tedbirlerini almalıdır.
Örenyerleri ve sit alanlarında uygulanacak güvenlik hizmetlerinde kontrol ve vukuatlar örenyeri kontrol defterine kaydedilmelidir.
Müze güvenlik sistemleri ve taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma durumlarını gösterir güvenlik koruma planları periyodik olarak gözden geçirilerek, güvenlik kontrol denetimin defterine kaydedilmelidir.
Yangın ve sabotajlara karşı alınacak önlemlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanmalı, müze özel güvenlik planı doğrultusunda periyodik takibatlar yapılmalıdır.
Müze ve örenyerleri güvenliğinde çalışan görevlilere, müzenin kendine özel ve gizli yazılı görev talimatı hazırlanmalıdır.
Bir ülkenin en önemli hazinelerini sergileyen ister açıkhava müzesi olsun ve ister bir yapı halindeki özel (Örnek: Koç müzesi) veya devlete ait müzeler, saraylar (Örnek: Topkapı sarayı, Dolmabahçe sarayı), kaleler (Örnek: Ankara kalesi, Alanya Kalesi), camiler (Örnek: Ayasofya camii), kabirler (Örnek: Anıtkabir), köşkler (Yıldız Şale köşkü,Florya Atatürk köşkü) ve sair tarihi eser olsun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının güvenliği tüm TC. vatandaşlarının asli görevidir.

SGA Özel güvenlik AŞ; Müze Özel Güvenliği kapsamında; Müze alanında bulunan eserler ile ziyaretçilerin can ve mal güvenliğine gelebilecek zararlar önceden tespit ederek gerekli tedbirler alınmasını, müze güvenliği hizmetlerinde görev yapacak personelimize gerek hizmet öncesi ve gerekse hizmetiçi (Oryantasyon) eğitimi vererek, profesyonel bir şekilde görev ifa etmelerini sağlayarak, güvenliğini üstlendiğimiz müzenin Risk analizi çıkarılarak riskli bölgeler belirlenip, Güvenlik Risk Yönetimi için gerekli elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması önerilir. Personelli güvenliğini sağladığımız Müze giriş ve çıkışları ayrıca elektronik güvenlik altına alınarak müze içi ve müze dışı güvenliği 7 gün 24 saat esası çerçevesinde güvenlik kameraları ile sağlanır.